Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Erstatningsret

Hvornår har man ret til erstatning?  

Er du kommet til skade i forbindelse med et færdselsuheld eller dit arbejde, eller har du været udsat for at nogle af din værdier er kommet til skade? Genkender du nogle af de scenarier, hvor man enten har været udsat for en fysisk skade eller økonomisk skade, har du med stor sandsynlighed haft mulighed for at hævde ret og søge om erstatning som ”skadelidte”.  

Forudsætningen for at søge erstatning, og som har en afgørende betydning for om der er erstatningsmuligheder, er betinget af, at der er en ansvarlig ”skadevolder”. Det vil sige, at der er nogen der kan tilskrives at have det juridiske ansvar for, at ulykken sker. Det kan være svært at vurderer, om der er nogen der er ”juridisk” ansvarlig for den skade man har været udsat for, da mange skadelidte ikke er opmærksomme på det.

De førnævnte scenarier er beskrivende for de to typer af erstatningssager, som kan kaldes erstatningsrettens hovedtemaer. Heraf følger der flere erstatningsposter, som kan kaldes undertemaer:

 1. Personskadeerstatning
 2. Tingskadeerstatning

Ofte kan det være svært at vide, om man er berettiget til erstatning. Forneden følger der eksempler på situationer, hvor der kan være grundlag for en erstatningssag mod en ansvarlig skadevolder:

 • Færdselsulykker, hvor man har siddet med som passager i et motorkøretøj.
 • Trafikulykker, hvor der er flere implicerede motorkøretøjer, og uanset om man måtte have skyld i ulykken.
 • Hvis man som fodgænger eller cyklist bliver påkørt af et motorkøretøj, uanset om man måtte have skyld i ulykken.
 • Hvis man er ude for en faldlykke på et glat eller ujævnt fortov.
 • Hvis man er ude for en arbejdsskade, der skyldes, at ens arbejdsgiver ikke har sikret ens arbejdsforhold tilstrækkeligt.
 • Skader forårsaget af uagtsomhed, og som kunne være undgået, hvis skadevolder havde handlet anerledes.

Bevis skaden

Det afgørende for om der kan føres en erstatningssag, er, at man sikre sig beviser for, at en skade er sket som følge af en skadevolder. Her kan bevismaterialer som vidner, billeder eller andre bevisformer medvirke til, at der kan placeres et juridisk ansvar hos den ansvarlige for skaden. Er man ude for et færdselsuheld kan det f.eks. være en god ide at sikre sig informationer på skadevolder i form af registreringsnummer, billeder af skaden m.m. Drejer det sig om en arbejdsskade, er det f.eks. vigtigt, at indhente lægeligt dokumentation hurtigst muligt. Det kan også være én god ide, at alliere sig med en erstatningsadvokat, da denne kan rådgive dig om, hvordan man bedst kommer ud af en erstatningssag og hjælpe dig med alt det praktiske der følger.

Retten til erstatning er reguleret ved lov

Erstatningsansvarsloven regulerer skadelidtes ret til erstatning af ansvarlig skadevolder og hvilken erstatning man er berettiget til. De erstatningsposter der følger er loven er som følgende:

 • Erstatning ved personskade
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Erstatning for svie og smerte
 • Erstatning for varigt mén
 • Erhvervsevnetab
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Erstatning til ægtefælle eller samlever
 • Forsørgertabserstatning til børn

Det kan være vigtigt at rådføre sig med fagkyndig erstatningsadvokat, da denne kan oplyse om de eksakte satser ved de forskellige erstatningsposter og hjælpe med søge erstatning.

Erstatning dækket af private forsikringer

Har man tegnet private forsikringer, kan man gøre krav på kompensation, selvom man modtager erstatning fra skadevolderens side. Dette kan f.eks. være i forbindelse med en færdselsulykke, en patientskade eller voldssag. Man kan have på kompensation fra ens:

 • Ulykkesforsikring
 • Pensionsforsikring
 • Livsforsikring

Derudover kan du være omfattet forsikringer via din arbejdsgiver, fagforening eller bank. Det er vigtigt at man undersøger, hvilken forsikringsdækning man har og at man hurtigst muligt anmelder uheldet, da der er risiko for forældelse.

Erstatningssag pga. færdselsulykke

Færdselsulykker, der forvoldes af motorkøretøjer ved f.eks. sammenstød, kan være alvorlige og forårsage personskade. Udgangspunktet er at de som hovedregel erstattes fuldt ud – uanset skyldsspørgsmålet. Erstatningsansvarsloven tilskriver dog, at skyld forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed, kan betyde, at nedsættelse eller bortfald af erstatningen kan komme på tale. Det kan være vigtigt at rådføre sig med en erstatningsadvokat, hvad end man er skadevolder eller skadelidte.

Erstatningssag pga. arbejdsskader

Som arbejdstager, der har været udsat for en arbejdslykke, vil man normalvis være berettiget til erstatning fra ens arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring, hvilket for arbejdsgivere er lovpligtigt at tegne.

Man har typisk ret til erstatning for arbejdsskade, hvis:

 • Man er kommet til skade i forbindelse med sit arbejde
 • Også selvom man selv er skyld i ulykke
 • Selvom skade ikke er sket på selve arbejdspladsen

En sag om arbejdsskade behandles af Arbejdsskadestyrelsen, som vil have til opgave at tag stilling til, om der er tale om en egentligt arbejdsskade og udmåle erstatningen herefter. Viser Arbejdsskadestyrelsens afgørelse ikke være rimelig, kan afgørelsen ankes til Ankestyrelsen. Her kan det være én god ide, at drøfte sagen med en erstatningsadvokat og få dennes faglige vurdering.

Erstatningssag pga. patientskader

Man høre om patienter, der har været udsat for fejlbehandling, eller en behandling, som har medført følgeskader. Dette kan en følgevirkning resten af ens liv, hvorfor man kan have krav på erstatning. Det er erstatningsansvarsloven der regulerer udmålingen af ansvaret i tilfælde, hvor der er et erstatningsansvar. Det er Patienterstatningen der er første instans i vurderingen og udmålingen af en evt. erstatning.

Typiske vurderingskriterier ved en patientskadessag:

 • Kunne sundhedsvæsenet eller den specifikke læge kunne have handlet anderledes?
 • Skete skaden som følge fejl eller svigt i teknisk udstyr og redskaber, der anvendtes ved behandlingen?
 • Kunne skaden være undgået ved hjælp af anden behandlingsteknik- eller metode, som ville have været?

Sager om patientskader kan være komplekse og kræve indsigt i forskellige fagområder, hvilket er en disciplin få bestrider. Det er derfor vigtigt, at man rådføre sig med en specialist, som har den fornødne indsigt, viden og erfaring inden for området. 

Erstatning pga. vold

Man kan også være berettiget til erstatning, hvis man har været udsat for en voldsforbrydelse og derfor lider personskade. Man har som voldsoffer ret til erstatning fra staten og betingelserne herfor er, at forbrydelsen anmeldes til politiet uden unødigt ophold. Man er berettiget til erstatning:

 • Hvis du har været udsat for vold eller anden krænkelse
 • Selvom skadevolder er ukendt eller ikke kan findes
 • Selvom skadevolder er mindreårig (under 15 år.)
 • Selvom skadevolder ved gerningstidspunkter var utilregnelig eller psykisk syg
 • Selvom du er ansat i job, som er tilknyttet med særlige risici.

Det kan være én god ide at få sagen vurderet af en erfaring erstatningsadvokat, som også kan bistå skadelidte under sagsforløbet.

Skadelidte mod skadevolder

Er skadevolder forsikret gennem et forsikringsselskab, er det forsikringsselskabet der fører erstatningssagen mod skadelidte. Det vil sige, at det er forsikringsselskabet der bestemmer det endelige erstatningsudspil, hvis det er bevist, at deres kunde er skadevolderen. Forsikringsselskabet vil med udspillet forsøge at få det bedste udkom for dem selv, da de har en interesse i, at holde udgifterne på minimum, da de driver en forretning. Her er det vigtigt at overveje, om man vil repræsentere sig selv eller blive repræsenteret.

Hvis man repræsenter sig selv?

Som repræsentant for ens egen erstatningssag, har man til opgave, at søge erstatningen, hvor første trin vil være, at forelægge skadevolderen forsikringsselskab den dokumentation der påviser, at man er berettiget til erstatning. Dette vil blive gransket igennem af forsikringsselskabet, og ved mindste tvivl vil der blive stillet spørgsmål til det. Antager man at dokumentationen er i orden, vil forsikringsselskabet forelægge skadelidte et erstatningsudspil. Erstatningsudspillet vil som oftest være ”underbudt”, da forsikringsselskabet har en interesse i, at holde sine udgifter så lavt nede som muligt. Det er en forhandling mellem partnerne og som menig mand eller kvinde, der ikke arbejder i forsikringsbranchen, kan det svært at argumentere over for en professionel taksator, som til dagligt er beskæftiget med erstatningsforhandlinger i det daglige. Man kan derfor risikere, at den tilkendte erstatning er sat lavere end sædvanen for erstatningssager af samme type. 

Hvis man lader sig repræsentere?

Man kan lade sig repræsentere af en erstatningsadvokat, som med sin erfaring og viden kan varetage skadelidtes interesse over for skadevolderens forsikringsselskab. Med viden om love, indsigt i domme og en indøvet forhandlingsevne, kan erstatningsadvokaten sikre, at skadelidte ikke taber ret og berettiges til den erstatning som kan komme skadelidte til gode. En erstatningsadvokat har specialiseret sig til at skaffe skadelidte erstatning. Et godt resultat i en erstatningssag, er mange gange betinget af, at man støttes af en erfaring og engageret rådgiver, som kan hjælpe en igennem hele processen.

Advomatch hjælper dig med at finde en kompetent erstatningsadvokat – helt uforpligtende!

En erstatningsadvokat kan beskrives som en støtte, vejleder og rådgiver, hvis uheldet og du overvejer at hævde ret i form af erstatning. Det kan være en svært at vurdere, om du kan være berettiget til erstatning som et uheld, hvorfor det kan være en idé, at konsultere sig med en professionel, som med sin indsigt, viden og erfaring kan hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning.

Advomatch har forpligtet sig til at gennemsøge advokatmarkedet for de bedste og mest kompetente arveretsadvokat og er villige til at stille dem til rådighed for dig, helt uforpligtende.

hvorfor vælge advomatch?